Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《China Rice》 2017-04
Add to Favorite Get Latest Update

Effects of Biochar Addition on Yield Formation in Early Rice

FAN Long;SHAN Shuanglv;ZHANG Hengdong;CHEN Jiana;ZHAO Chunrong;CAO Fangbo;WANG Yumei;HUANG Min;ZOU Yinbin;Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops/Hunan Agricultural University;  
In order to clear the effects of biochar addition on yield formation in early rice, a field experiment was conducted withZhongzao 39 as material in early season in 2015 and 2016. The grain yield, yield components, dry matter production and harvest in-dex were compared between with biochar(C1, 20 t/hm~2)and without biochar addition(C0, 0 t/hm~2)under three nitrogen levels(N0, 0kg N/hm~2; N1, 90 kg N/hm~2; N2, 150 kg N/hm~2). The results showed that C1 treatment produced lower grain yield than did C0 treatment except N1 level in 2015. The average grain yield under C1 treatment was 12.85% lower than that of C0 treatment in 2016. C1 treatment had lower 1000-grain weight than C0 treatment by 2.46% ~4.12% and 2.55% ~3.76% in 2015 and 2016, respectively. C1 treatment had higher dry matter production after heading than C0 treatment, while harvest index was lower in C1 treatment than in C0 treatment. The maximum difference in harvest index between C1 treatment and C0 treatment was 5.33 percentage and 4.00 percentage in 2015 and 2016, respectively. These results indicated that biochar addition could decrease 1 000 grain weight and harvest index,and consequently reduce the grain yield of early rice.
【Fund】: 国家自然科学基金地方科学基金项目(31460332)
【CateGory Index】: S511.31
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LIU Ruliang;ZHANG Aiping;LI Youhong;WANG Fang;XIAO Jiannan;ZHAO Tiancheng;CHEN Chen;HONG Yu;YANG Zhengli;Institute of Agricultural Resources and Environment,Ningxia Academy of Agro-forestry Science;China Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture,China Academy of Agricultural Science,Agricultural Clean Watershed Innovation Team,Key Laboratory of Agriculture Environment and Climate Change,Ministry of Agriculture;;Effect of Biochar Application on Rice Yield and Nitrogen Leaching Losses in Yellow River Irrigation Region[J];水土保持学报;2016-02
2 Wang Chengai;Zhao Lei;Zhao Xiuzhe;Hou Wenping;Gao Liangwen;Wang Bolun;Zhang Wenxiang;Yu Yabin;Han Lin;Qu Haixia;Tonghua Academy of Agricultural Sciences;Shenyang Agricultural University;;Effects of Nitrogen Fertilizer Amount on Grain Filling Rate of Different Panicle and Grain Positions of Rice[J];农学学报;2016-02
3 ZHANG Ai-ping;LIU Ru-liang;GAO Ji;ZHANG Qing-wen;CHEN Zhe;Hui Jin-zhuo;YANG Shi-qi;YANG Zheng-li;Agricultural Clean Watershed Research Group,Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture,CAAS;Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences;;Effects of biochar on rice yield and nitrogen use efficiency in the Ningxia Yellow River irrigation region[J];植物营养与肥料学报;2015-05
4 LIU Yu-xue1,2, WANG Yao-feng1,3, Lü Hao-hao1,2, CHEN Yi1,2, TANG Xu1,2, WU Chun-yan1,2, ZHONG Zhe-ke2,4, YANG Sheng-mao1,2 (1Institute of Environment, Resource, Soil and Fertilizer, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310021, China; 2Zhejiang Biochar Engineering Technology Research Center, Hangzhou 310021, China; 3Institute of Resource, Ecosystem and Environment of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 4China National Bamboo Research Center, Hangzhou 310012, China).;Effects of biochar application on greenhouse gas emission from paddy soil and its physical and chemical properties[J];应用生态学报;2013-08
5 ZHANG Wei-Ming,MENG Jun,WANG Jia-Yu,FAN Shu-Xiu,and CHEN Wen-Fu* Shenyang Agricultural University,Biochar Engineering Technology Research Center of Liaoning Province,Shenyang 110866,China;Effect of Biochar on Root Morphological and Physiological Characteristics and Yield in Rice[J];作物学报;2013-08
6 ZHANG Qian-feng 1,2 ,WANG Guang-hua 1 ( 1. Key Laboratory of Mollisols Agroecology,Northeast Insitute of Geography and Agroecology,CAS,Harbin 150081,China; 2. University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China);Research Progress of Physiochemical Properties of Biochar and Its Effects As Soil Amendments[J];土壤与作物;2012-04
7 ZHANG Bin1,LIU Xiao-yu1,PAN Gen-xing1,ZHENG Ju-feng1,CHI Zhong-zhi2,LI Lian-qing1,ZHANG Xu-hui1,ZHENG Jin-wei1(1Institute of Resource,Ecosystem and Environment of Agriculture,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095;2Sichuan Academy of Agricultural Science,Chengdu 610066);Changes in Soil Properties, Yield and Trace Gas Emission from a Paddy After Biochar Amendment in Two Consecutive Rice Growing Cycles[J];中国农业科学;2012-23
8 QU Jing-jing1,ZHENG Jin-wei1,ZHENG Ju-feng1,ZHANG Xu-hui1,LI Lian-qing1,PAN Gen-xing1,JI Xiong-hui2,YU Xi-chu3(1.Institute of Resources,Ecosystem and Environment for Agriculture,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China;2.Soil and Fertilizer Institute,Hunan Province,Changsha 410125,China;3.Jiangxi Institute of Red Soil,Jiangxi Province,Jinxian 331717,China);Effects of Wheat-Straw-Based Biochar on Yield of Rice and Nitrogen Use Efficiency of Late Rice[J];生态与农村环境学报;2012-03
9 ZHANG Zhixing1,2,CHENG Jun 1,LI Zhong1,LI Zhaowei 2,HUANG Jinwen 2,CHEN Ting1,2,FANG Changxun1,CHEN Hongfei1,2,LIN Wenxiong 1,2, 1 Institute of Agricultural Ecology,School of Life Sciences,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou 350002,China 2 Key Laboratory of Ministry of Education for Genetics,Breeding and Multiple Utilization of Crops,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou 350002,China;Protein expression characteristics and their response to nitrogen application during grain-filling stage of rice(Oryza Sativa.L)[J];生态学报;2012-10
10 WU Jia-mei1,2,3,JI Xiong-hui1,3,PENG Hua1,3,SHI Li-hong1,3,LIU Zhao-bing1,3,TIAN Fa-xiang1,3,HUO Lian-jie2,ZHU Jian2(1Institute of Soil and Fertilizer,Hunan Academy of Agricultural Sciences,Changsha 410125,China;2Longping Branch of Graduate School of Central South University,Changsha 410125,China;3Ministry of Agriculture Key Laboratory of Agricultural Environment in Middle Reach Plain of Yangtze River,Changsha 410125,China).;Carbon sequestration effects of rice straw return in double season paddy field in Southern China.[J];应用生态学报;2011-12
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LIU Wei;QIN Zi-guo;GENG Ming-jian;WU Li-shu;LU Jian-wei;LU Jun-ming;CAO Wei-dong;Microelement Research Center,Huazhong Agricultural University/Key Laboratory of Arable Land Conservation(Middle and Lower Reaches of Yangtze River) ,Ministry of Agriculture;Institute of Plant Protection and Soil Fertilizer,Hubei Academy of Agricultural Science/Key Laboratory of Fertilization from Agricultural Wastes,Ministry of Agriculture;Agricultural Technology Service Center,Datonghu Administration District of Honghu City;Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Plant Nutrition and Fertilizer,Ministry of Agriculture;;Effects of winter green manure planting and rice straw retention on soil physical and chemical properties from a monorice cultivation system[J];中国土壤与肥料;2017-04
2 WANG Xiaodan;MA Hongfang;LIU Zhibao;CHEN Zhanghao;LIU Xinxin;School of Materials Science and Engineering,Shandong Jianzhu University;School of Environmental Science and Engineering,Qilu University of Technology;;Review on synthesis of porous biomass carbon and its application[J];功能材料;2017-07
3 LIU Ya-wen;MA Zi-hou;PAN Fu-yan;YANG Lin-zhang;XUE Li-hong;Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Key Lab of Agri-environment in Downstream of Yangtze Plain, Ministry of Agriculture;Nanjing Forestry University;Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences;;Effects of different soil additives on rice yield and utilization of nitrogen and phosphorus in the Tai Lake region[J];农业环境科学学报;2017-07
4 FAN Long;SHAN Shuanglv;ZHANG Hengdong;CHEN Jiana;ZHAO Chunrong;CAO Fangbo;WANG Yumei;HUANG Min;ZOU Yinbin;Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops/Hunan Agricultural University;;Effects of Biochar Addition on Yield Formation in Early Rice[J];中国稻米;2017-04
5 CHEN Yi;CHEN Wei;GAO Weichang;CHENG Jianzhong;LIN Yechun;PAN Wenjie;Guizhou Academy of Tobacco Science;State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences;;Effects of tobacco stalk biochar on root growth of flue-cured tobacco and its action mechanism[J];烟草科技;2017-06
6 SONG Min;QI Peng;CAI Li-qun;ZHANG Ren-zhi;Stephen Yeboah;WU Jun;WANG Xu-yan;PAN Zhan-dong;College of Resources and Environmental Sciences,Gansu Agricultural University;Gansu Provincial Key Lab of Aridland Crop Science;Gansu Province Research Center of Water-saving Agricultural Engineering Technology;Guangdong Medical University;CSIR-Crops Research Institute;;Diurnal variations of N_2O gases emission in loessial soil under biochar application[J];干旱地区农业研究;2017-04
7 Wang Jinxing;Li Gaopo;Fu Yunpeng;Wang Nianlei;Cheng Yuyuan;Tan Yang;Sheqi Tobacco Company of Henan Province;Qingdao Cigarette Factory of Shandong Tobacco Company;National Tobacco Cultivation and Physiology and Biochemistry Research Center of Henan Agricultural University;Jiangxi Tobacco Science Research Institute;Nanyang Tobacco Company of Henan Province;;Effects of Increasing Application of Biochar and Fulvic Acid Potassium on Yield and Quality of Flue-Cured Tobacco Variety Yunyan 87[J];山东农业科学;2017-06
8 YANG Wei-wei;ZHANG Chao-lan;PAN Li-ping;QIN Xia;School of Environment,Guangxi University;Agricultural Resources and Environment Research Institute,Guangxi Academy of Agricultural Sciences;;Effect of Rice Straw and Silkworm Biochars on Cadmium Accumulation in Maize Plants[J];西南农业学报;2017-05
9 GAO Junlian;WANG Yongsheng;ZHANG Aiping;ZHU Donghai;LIU Ruliang;College of Geoscience and Surveying Engineering, China University of Mining and Technology(Beijing);Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences;Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture,CAAS;Farmland Irrigation Research Institute, Chinese Academy of Aricultural Sciences;Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences;;Impact of Biochar on Nitrogen Leaching and Nitrous Oxide Emission in Paddy Soils[J];灌溉排水学报;2017-06
10 SHU Changlu;MA Xiuzhi;MENG Meilian;FAN Xuesong;REN Shaoyong;ZHANG Qian;College of Grassland,Resources and Environment,Inner Mongolia Agricultural University;College of Forestry,Inner Mongolia Agricultural University;College of Agriculture,Inner Mongolia Agricultural University;;EFFECTS OF BIOCHAR BASED FERTILIZER AMENDMENT ON SOIL PROPERTIES AND GREENHOUSE GAS EMISSION[J];内蒙古农业大学学报(自然科学版);2017-02
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LIU Ru-liang;ZHANG Ai-ping;LI You-hong;WANG Fang;ZHAO Tian-cheng;CHEN Chen;HONG Yu;Institute of Agricultural Resources and Environment, Ningxia Academy of Agro-forestry Science;China Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, China Academy of Agricultural Science/Key Laboratory of Agriculture Environment and Climate Change,Ministry of Agriculture, Agricultural Clean Watershed Innovation Team;;Rice Yield, Nitrogen Use Efficiency(NUE) and Nitrogen Leaching Losses as Affected by Long-term Combined Applications of Manure and Chemical Fertilizers in Yellow River Irrigated Region of Ningxia, China[J];农业环境科学学报;2015-05
2 WANG Feng;CHEN Yuzhen;YOU Zhiming;WU Zhidan;JIANG Fuying;ZHANG Wenjin;WENG Boqi;Tea Research Institute,Fujian Academy of Agricultural Sciences;Agriculture Ecology Institute,Fujian Academy of Agricultural Sciences;;Effect of Biochar(Camellia sinensis)Addition on Nitrogen Leaching in Strong Acid Tea Garden Soils[J];水土保持学报;2015-01
3 ZHANG Ai-ping;LIU Ru-liang;GAO Ji;ZHANG Qing-wen;XIAO Jian-nan;CHEN Zhe;YANG Shi-qi;HUI Jin-zhuo;YANG Zheng-li;Institute of Agro-Environment and Sustainable Development, CAAS/Key Laboratory of Agro-Environment and Climate Change, China Ministry of Agriculture;Ningxia Academy of Agriculture and forestry Sciences;;Effects of Biochar on Nitrogen Losses and Rice Yield in Anthropogenic-alluvial Soil Irrigated with Yellow River Water[J];农业环境科学学报;2014-12
4 HUI Jin-zhuo;ZHAGN Ai-ping;LIU Ru-liang;WANG Yong-sheng;CHEN Zhe;YANG Zheng-li;Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture,Chinese Academy of Agricultural Science/Key Laboratory of Agricultural Environment,Ministry of Agriculture;Institute of Agricultural Resources and Environment,Ningxia Academy of Agro-forestry Science;Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences;;Effects of Biochar on Soil Nutrients and Nitrogen Leaching in Anthropogenic-Alluvial Soil[J];中国农业气象;2014-02
5 GONG Jin-Long;XING Zhi-Peng;HU Ya-Jie;ZHANG Hong-Cheng;Dai Qi-Gen;HUO Zhong-Yang;XU Ke;WEI Hai-Yan;GAO Hui;Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in the Yangtze Valley,Ministry of Agriculture,Yangzhou University;;Studies on the Difference of Yield Components Characteristics Between Indica and Japonica Super Rice[J];核农学报;2014-03
6 Gou Mangmang;Qu Zhongyi;Yang Xiao;Zhang Dongliang;College of Water Conservancy and Civil Engineering,Inner Mongolia Agricultural University;Institute of Water Conservancy Science of Inner Mongolia Municipality;;Study on the Effects of Biochar on Saving Water,Preserving Fertility and Tomato Yield[J];农业机械学报;2014-01
7 LIU Yu-xue;WANG Yao-feng;L Hao-hao;CHEN Qing-fei;CHEN Yi;ZHONG Zhe-ke;YANG Sheng-mao;Institute of Environment,Resource,Soil and Fertilizer,Zhejiang Academy of Agricultural Sciences;Zhejiang Biochar Engineering Technology Research Center;China National Bamboo Research Center,Hangzhou 310012,China;;Effects of different application rates of rice straw biochar and bamboo biochar on yield and quality of greengrocery(Brassica chinensis) and soil properties[J];植物营养与肥料学报;2013-06
8 GOU Mang-mang;QU Zhong-yi;Inner Mongolia Agricultural University;Institute of Water Conservancy Science Inner Mongolia Municipality;;Research on using biochar to agricultural soil amendment and crop yield[J];中国土壤与肥料;2013-05
9 YIN Chun-yuan;WANG Shu-yu;LIU He-mei;XUE Ying-zheng;ZHANG Xu;WANG He-le;SUN Jian-quan;HU Xiu-ming;LI Xi-jun;Xinxiang Academy of Agricultural Sciences;;Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Grain Filling Characteristics and Rice Quality of Superior and Inferior Grains in Super japonica Rice Xindao 18[J];中国水稻科学;2013-05
10 DONG Ming-Hui 1,2,* , GU Jun-Rong 1 , CHEN Pei-Feng 1 , LIU Teng-Fei 1 , ZHAO Bu-Hong 3 1 Suzhou Academy of Agriculture Sciences, Suzhou, Jiangsu 215155, China; 2 Fostering Base for the National Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009, China; 3 Lixiahe Region Ag- ricultural Research Institute of Jiangsu, Yangzhou, Jiangsu 225007, China;Difference of Abscisic Acid Content in Grains at Different Spikelet Positions of Rice and Its Relationship with Grain Filling[J];植物生理学报;2013-08
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved