Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Chemical Industry and Engineering(China)
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 0438-1157
CN: 11-1946/TQ
YP: 1923
Url: 中国化工学会
Recommended Journals
Journal of Chemical Industry and Engineering(China)
2015 -01
Catalog
A selective recursive method for online identification of nonlinear systems ZHOU Lichun;LIU Yi;JIN Fujiang;School of Information Science and Engineering, Huaqiao University;Engineering Research Center of Process Equipment and Remanufacturing (Ministry of Education), Zhejiang University of Technology;
Construction of artificial yeast cell for producing amorphadiene, and optimization of fermentation GUO Rui;DING Mingzhu;YUAN Yingjin;Key Laboratory of Systems Bioengineering,Ministry of Education;Department of Pharmaceutical Engineering, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University;Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering (Tianjin);
Hydrodesulfurization performance of nano/micro-composite TiO_2 supported catalysts WANG Huaiyuan;CHENG Xiaoshuang;WANG Chijia;XIAO Bo;JIANG Feng;School of Chemistry & Chemical Engineering, Northeast Petroleum University;
Function of imidazolium-based ionic liquids in system of enzymatic degradation of cellulose FAN Lin;WANG Shaojun;LI Kunlan;School of Light Industry & Chemical Engineering, Dalian Polytechnic University;
Synthesis of vitamin E catalyzed by [(C_2H_5)_3NH]Cl/ZnCl_2 ionic liquid LUO Man;DU Jun;LIU Zuohua;FAN Xing;ZHOU Xiaoxia;TAO Changyuan;School of Chemistry & Chemical Engineering, Chongqing University;Department of Chemistry, Third Military Medical University;
Adaptive hybrid particle swarm optimizer for constrained optimization problems and its application in parameter estimation of soft sensing XU Wenxing;HE Qian;DAI Bo;ZHANG Huiping;College of Information Engineering, Beijing Institute of Petrochemical Technology;
Supercooling of water and characteristics of cold storage in bead-packed porous structure ZHAO Qunzhi;ZHANG Xuelai;LIU Tiantian;LIANG Xiaoyang;LUO Xiaoxue;DING Lei;Institute of Cool Thermal Storage Technology, Shanghai Maritime University;
Research progress of norbornene and propylene copolymerization CAO Kun;XIE Bing;XIAO Zhixian;DAI Binbin;YAO Zhen;State Key Laboratory of Chemical Engineering, Department of Chemical and Biological Engineering,Zhejiang University;
QSPR on thermodynamic properties of n-alkyl phenol HE Weiping;HUANG Ju;WANG Detang;WANG Tianyi;School of Chemical Engineering, Xuzhou College of Industrial Technology;School of Chemistry & Chemical Engineering,Xuzhou Institute of Technology;School of Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology;
Hydrogen generation by sodium borohydride hydrolysis on Co-B catalysts supported on cotton stalk-based activated carbon QU Jianlin;HAN Min;ZHANG Xiuli;XU Xiufeng;GUO Qingjie;Key Laboratory of Clean Chemical Processing of Shandong Province, School of Chemical Engineering,Qingdao University of Science & Technology;Institute of Applied Catalysis, Yantai University;
Theoretical study on adsorption of nanoparticles in dilute concentration under shear flow QIAO Chongzhi;LIU Wenjun;FU Linwei;BAI Zhishan;ZHAO Shuangliang;LIU Honglai;State Key Laboratory of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology;State Environmental Protection Key Laboratory of Environmental Risk Assessment and Control on Chemical Process,East China University of Science and Technology;
New membrane distillation module based on hollow fiber AGMD desalination LI Boyi;WANG Jianyou;WANG Jihu;LIU Hongbin;School of Environmental Science and Engineering, Nankai University;Institute of Medical Equipment, Academy of Military Medical Sciences;
Separation of guaifenesin enantiomers by asynchronous Varicol process GONG Rujin;LIN Xiaojian;LI Ping;YU Jianguo;State Key Laboratory of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology;
Synthesis of lansfordite under regulation of dicarbonate SONG Xingfu;YANG Chen;WANG Jin;SUN Shuying;XU Yanxia;YU Jianguo;National Engineering Research Center for Integrated Utilization of Salt Lake Resource, East China University of Science and Technology;Shanghai Cathay Biotechnology R&D Center Co., Ltd.;
Two-time scale modeling and dynamic characteristics analysis of flash tank in TE process LUO Xionglin;ZHAO Han;XU Feng;Department of Automation, China University of Petroleum;
Visualization monitoring techniques and applications in process industry alarm systems GAO Huihui;XU Yuan;ZHU Qunxiong;College of Information Science & Technology, Beijing University of Chemical Technology;
Self-growing hybrid neural network and its application for fuel cell modelling LI Dazi;LIU Fang;JIN Qibing;College of Information Science and Technology,Beijing University of Chemical Technology;
Time-constrained intermediate storage multiproduct batch process scheduling with uncertainty GENG Jiacan;GU Xingsheng;Key Laboratory of Advanced Control and Optimization for Chemical Processes, Ministry of Education, East China University of Science and Technology;
Novel quasi-symmetric thin-film inorganic membrane for elimination of Cd~(2+) in aqueous solution by forward osmosis ZHONG Yijian;ZHANG Jici;WU Ziyan;YOU Shijie;WANG Xiuheng;REN Nanqi;State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment,Harbin Institute of Technology;
Preparation of Mg-MOF-74 membranes via layer-by-layer seeding and its separation properties LI Fang;LI Qiming;YU Xiaofei;BAO Xinxia;LIU Haolin;JIA Kun;School of Chemistry, Chemical Engineering and Environmental Engineering, Liaoning Shihua University;Key Laboratory of Coal to Ethylene Glycol and Its Related Technology, Chinese Academy of Sciences;
Research progress of gas-liquid mass transfer enhancement in high gravity field SANG Le;LUO Yong;CHU Guangwen;ZOU Haikui;XIANG Yang;CHEN Jianfeng;Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology,Beijing University of Chemical Technology;
Progress of process systems engineering for water network and virtual water studies YANG Youqi;JIA Xiaoping;SHI Lei;China National Chemical Information Center;School of Environment and Safety Engineering,Qingdao University of Science and Technology;School of Environment, Tsinghua University;
Injection performance and influencing factors in self-priming Venturi scrubber ZHOU Yanmin;SUN Zhongning;GU Haifeng;MIAO Zhuang;Nuclear Safety and Simulation Technology Key Laboratory of National Defense Disciplines, Harbin Engineering University;
Polyamide composite NF membrane modified with polyaniline nanoparticles LI Hongyi;ZHAI Ding;ZHOU Yong;GAO Congjie;Development Center of Hangzhou Water Treatment Technology;
Improvement on taurine synthesis process ZHOU Cairong;LIANG Huanhuan;HAN Xuewei;HUANG Mingxing;WANG Yingquan;SU Yu;School of Chemical Engineering and Energy, Zhengzhou University;
Partitioning behavior and structural characterization of papain in ionic liquid aqueous two-phase system WANG Weitao;JIANG Zhiguo;ZHANG Haide;PENG Jian;XU Yinghao;DONG Anhua;YANG Xuefang;JIANG Xinxin;School of Food Science and Technology, Hainan University;
Integrated scheduling for polyvinyl chloride productive processes TIAN Miaomiao;JIANG Yongheng;HUANG Dexian;Department of Automation, Tsinghua University;
DMTO energy efficiency analysis based on IDA and energy saving potential framework GU Xiangbai;YANG Yin;ZHU Qunxiong;College of Information Science and Technology,Beijing University of Chemical Technology;Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.;
Fault monitoring batch process based on statistics pattern analysis of T-KPLS CHANG Peng;WANG Pu;GAO Xuejin;College of Electronic Information and Control Engineering, Beijing University of Technology;
Energy efficiency analysis for ethylene plant based on PCA-DEA ZHU Qunxiong;CHEN Xi;HE Yanlin;LIN Xiaoyong;GU Xiangbai;College of Information Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology;Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.;
Grade transition strategy for polymerization process based on dynamic optimization and feedback control GUO Qing;LIU Haiyan;CHEN Juan;College of Information Science &Technology, Beijing University of Chemical Technology;
Optimization of xylene adsorption separation process based on multi-objective teaching-learning-based optimization algorithm HU Rong;YANG Minglei;QIAN Feng;Key Laboratory of Advanced Control and Optimization for Chemical Processes, Ministry of Education, East China University of Science and Technology;
Simulation and optimization of operating parameters of isothermal reaction process for acetylene hydrogenation HU Baolong;HU Guihua;JIANG Da;QIAN Feng;Key Laboratory of Advanced Control and Optimization for Chemical Processed of Ministry of Education, East China University of Science and Technology;
Reactor system switch strategy for acetylene hydrogenation process TIAN Liang;JIANG Da;QIAN Feng;Key Laboratory of Advanced Control and Optimization for Chemical Processed of Ministry of Education, East China University of Science and Technology;
Latent curing of polybiguanide/epoxy resin WANG Quan;SHI Tiejun;ZHANG Yan;YU Fu;LIU Jianhua;School of Chemical Engineering,Hefei University of Technology;
Properties and structure of PVDF membrane modified by Ag_3PO_4 powders ZHOU Jie;WEN Chen;WU Jiapeng;XIAO Changfa;School of Environmental and Chemical Engineering, Tianjin Polytechnic University;State Key Laboratory of Membrane Materials and Processes;
Optimization of industry spatial distribution, realization of coordinated development among regions WANG Jiming;China Petroleum & Chemical Corporation;
An on-line optimal control method for combustion process of coke oven based on multi-attribute performance evaluation LEI Qi;YAN Hui;WU Min;School of Information Science and Engineering,Central South University;School of Automation,China University of Geosciences;
Crude oil scheduling event tracing and restoring based on production data ZHANG Rui;FENG Yiping;RONG Gang;State Key Laboratory of Industrial Control Technology, Zhejiang University;
Characterization of morphology, structure and composition of soot particles from biomass fuel ZHANG Bin;HU Enzhu;LIU Tianxia;HU Xianguo;School of Chemistry and Chemical Engineering, Hefei University of Technology;School of Mechanical and Automotive Engineering, Hefei University of Technology;
Development and application of energy management system for petrochemical enterprises LI Defang;SUO Hansheng;LIU Xuan;Sinopec Information Management Department;MES Department, Petro-Cyber Works Information Technology Co., Ltd.;
Multiple timing-driven based extreme learning machine whole process fault prediction and its application XU Yuan;LU Yushuai;CAI Yi;College of Information Science & Technology,Beijing University of Chemical Technology;
Azo-hydrazone tautomerism of azo dyes WU Zuwang;ZHANG Rong;RONG Zeming;State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology;
Integrated optimization of production and utility system planning in refining industry ZHAO Hao;RONG Gang;FENG Yiping;State Key Laboratory of Industrial Control Technology, Institute of Cyber-Systems and Control, Zhejiang University;
Integrated optimization of CDU operation and production planning based on process simulation DONG Xiaoyang;ZHAO Hao;FENG Yiping;RONG Gang;State Key Laboratory of Industrial Control Technology,Institute of Cyber-Systems and Control,Zhejiang University;
Analysis of mechanism of fouling increase on blades of FCCU power recovery expander FEI Da;HOU Feng;CHEN Hui;WU Xiaolei;State Key Laboratory of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology;China Petroleum & Chemical Corporation;
Dynamic simulation of shaft furnace roasting process with METSIM LU Shaowen;DING Jinliang;LIU Linlin;State Key Laboratory of Synthetical Automation for Process Industries, Northeastern University;
A prediction method for carbon monoxide utilization ratio of blast furnace based on improved support vector regression AN Jianqi;CHEN Yifei;WU Min;School of Automation, China University of Geosciences;School of Information Science and Engineering, Central South University;
Mathematical simulation and calibration of five-tank integrated activated sludge process CHEN Wenliang;Lü Xiwu;YAO Chonghua;WANG Jia;School of Energy and Environment, Southeast University;School of Resources and Environmental Engineering, East China University of Science and Technology;ERC Taihu Lake Water Environment (Wuxi);
CFD simulation of internal hydrodynamic characteristics and optimization of membrane module in membrane aerated biofilm reactor WU Yun;ZHANG Nan;ZHANG Hongwei;JIA Hui;State Key Laboratory of Hollow Fiber Membrane Materials and Processes, Tianjin Polytechnic University;School of Environmental and Chemical Engineering, Tianjin Polytechnic University;
Degradation of carbamazepine in water by thermally activated persulfate DENG Jing;FENG Shanfang;MA Xiaoyan;SHAO Yisheng;GAO Naiyun;LI Jun;College of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University of Technology;College of Environmental Science and Engineering, Tongji University;China Academy of Urban Planning & Design;
PCDD/Fs emission characteristics of medical waste incinerator during start-up procedure WANG Qi;CHEN Jia;WANG Chao;LI Min;CHEN Tong;LU Shengyong;LI Xiaodong;JIANG Xuguang;YAN Jianhua;State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University;Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute;
Roles of varied radicals in NO oxidation by Fe~(2+)/H_2O_2 system ZHAO Haiqian;GAO Jihui;ZHOU Wei;WANG Zhonghua;WU Shaohua;College of Energy Science and Engineering,Harbin Institute of Technology;Institute of Civil Engineering & Architecture,Northeast Petroleum University;
Comparison of performance and optimizing process for two typical filter medias of ANAMMOX biofilters YANG Qing;GU Pengchao;LIU Xiuhong;ZHOU Yao;PENG Yongzhen;Key Laboratory of Beijing Water Quality Science and Water Environment Recovery Engineering, Beijing University of Technology;Research and Development Center of Beijing Drainage Group Co. Ltd.;
Identification and model predictive control of LPV models based on LS-SVM for MIMO system FENG Kai;LU Jiangang;CHEN Jinshui;State Key Laboratory of Industrial Control Technology, Department of Control Science and Engineering, Zhejiang University;
Joint decision on replacement time and spare ordering time based on remaining useful life prediction JIANG Yunpeng;GUO Tianxu;ZHOU Donghua;Department of Automation,Tsinghua University;Systems Engineering Research Institute;
Multimode batch process monitoring based on geodesic distance statistic GUO Xiaoping;LI Ting;LI Yuan;Institute of Information and Engineering, Shenyang University of Chemical and Technology;
A hybrid DE chemical reaction optimization with elitist reserve WEI Min;YANG Minglei;QIAN Feng;Key Laboratory of Advanced Control and Optimization for Chemical Processes, Ministry of Education, East China University of Science and Technology;
Thermal economy analysis of power unit with wet-dry hybrid cooling system GUO Minchen;JI Zhiqin;AN Guangran;LI Ansheng;School of Energy, Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University;
Characteristics of nanometer magnesia particulate fouling of delta wing vortex generator XU Zhiming;YANG Suwu;ZHU Xinlong;ZHANG Yilong;LIU Zuodong;Energy and Power Engineering Institute, Northeast Dianli University;North China Electric Power University;
Local heat transfer characteristics of saturated steam forced convection condensation inside horizontal tube XU Huiqiang;SUN Zhongning;GU Haifeng;LI Hao;Nuclear Safety and Simulation Technology Key Laboratory of National Defense Disciplines, Harbin Engineering University;
2015 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [S1] [08] [09] [10] [11] [12] [S2]
More Issues:   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved