Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering
FQ: 半月
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1002-6819
CN: 11-2047/S
YP: 1985
Url: 中国农业工程学会
Recommended Journals
Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering
2005 -01
Catalog
Simulating the relationship between the infiltration and runoff of different underlying farmland in the loess region Song Xiaoyu~(1,2), Kang Shaozhong~3, Shen Bing~1, Shi Wenjuan~1, Hu Xiaotao~2 (1.Institute of Water Resources, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, CEngineering in Arid and Semi Arid Areas of Ministry of Education, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling 712100, China;3.Center for Agricultural Water Research in China, China Agricultural University, Beijing 100083, China)
Property of controlled release fertilizer and its effect on the growth of tobacco Shi Weisheng~1, Tang Hui~2, Wang Yaming~2, Ge Zhenyang~1, Wen Jinfen~1 (1.Faculty of Modern Agriculture Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650224, China; 2.Faculty of Bilogy and Chemistry Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650224, China)
Theoretical analysis of estimation error of soil erodibility for rill erosion in WEPP model Lei Tingwu~(1,2), Zhang Qingwen~2, Yao Chunmei~(1※), Yan Lijuan~1, Liu Han~1, Yang Chao~1 (1.The Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research, College of Hydraulic and Civil Engineering, Beijing 100083, China; 2.State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences, Ministry of Water Resources, Yangling 712100, China)
Application and comparison of the erosion model USLE and WEPP in predicting erosion of purple soil Miao Chiyuan, He Binghui, Chen Xiaoyan (College of Resources and Environment, Southwest Agricultural University, Chongqing 400716, China)
Finite element models of watermelon and their applications Jamal Nourain~(1,2), Ying Yibin~1, Wang Jianping~1, Rao Xiuqin~1 (1.College of Biosystems Engineering and Food Science, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China; 2.Agricultural Engineering Department, Sinnar University, Sudan)
Calculation and measurement of aerated rate of seal materials for plant tissue culture Xu Zhigang~1, Cui Jin~2, Liu Xiaoying~1, Jiao Xuelei~1, Ding Weimin~3, Li Shijun~4 (1.College of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 2.College of Life Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 3.College of Technology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 4.College of Horticulture, Nanjing Agricultural Universiy, Nanjing, 210095, China)
Heat and mass transfer for drying process of porous media Yang Li, Tao Binbin (Department of Thermal Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300132, China)
Extendable goal programming model for land resources allocation and its applications Xu Baogen~1, Yun Wenju~2 (1.Institute of Real Estate, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310012, China; 2.Land Consolidation and Rehabilitation Center, Ministry of Land and Natural Resources, Beijing 100035, China)
Correlative analyses of hyperspectral reflectance, soybean LAI and aboveground biomass Song Kaishan, Zhang Bai, Li Fang, Duan Hongtao, Wang Zongming (Northeast Institute of Geography and Agricultural Ecology, Changchun 130012, China)
Effect of nitrogen, phosphorus and water coupling on spring wheat yield in semi-arid areas of western Liaoning Province Yin Guanghua~(1,2), Liu Zuoxin~(1※), Li Guifang~1, Liang Haijun~(1,2), Cai Chongguang~1 (1.Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Science, Shenyang 110016, China; 2.Graduate School of the Chinese Academy of Science, Beijing 100039, China)
Effects of sprinkler irrigation on canopy water-vapor exchange Wang Qinggai, Kang Yuehu, Liu Haijun, Liu Shiping (Key Laboratory of Water Cycle and Related Land Surface Processes, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China)
Effects of stubble mulch and tillage managements on soil physical properties and water use efficiency of summer maize Fu Guozhan~(1,2), Li Chaohai~(3※), Wang Junzhong~4, Wang Zhenlin~2, Cao Hongming~2, Jiao Nianyuan~1, Chen Mingcan~1 (1.Agricultural College, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, China;2.College of Agronomy, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018, China;3.College of Agronomy, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China;4.Henan Agrotechnical Extending Station, Zhengzhou 450002, China)
Flow measurement improvement of cipoletti weir in irrigation areas Liu Huanfang~(1,2), Zong Quanli~2, Li Qiang~2, Liu Zhenji~2 (1.College of Water Resources and Architectural Engineering, Northwest Sci-Tecch University of Agriculture and Forestry, Yangling 712100, China;2.College of Hydraulic and Constructional Engineering, Shihezi University, Shihezi 832003, China)
Land use and landscape pattern change in Hetao Irrigation District, Inner Mongolia Autonomous Region Zhang Yinhui~(1,2), Luo Yi~1, Liu Jiyuan~1, Zhuang Dafang~1 (1.Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 2.Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)
Application of GPS technology in agricultural land levelling survey Li Yinong, Xu Di, Li Fuxiang, Bai Meijian, Zhang Shaohui (National Center of Efficient Irrigation Engineering and Technology Research-Beijing, Beijing 100044, China)
Decision-making of land development and consolidation project based on extension evaluation method Guan Tao~1, Yu Wanjun~1, Shen Yongyang~1, Zong Xiaojie~2, Li Xuemin~3 (1.College of Southeast Land Management, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China; 2.College of Computer and Information, Zhejiang Industry and Commerce University, Hangzhou 310025, China; 3.Maize Research Institute, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Xinzhou 034000, China)
Improved method for hydraulic design of double-channel pumps Liu Houlin, Yuan Shouqi, Shi Weidong (Research Center of Fluid Machinery Engineering and Technology Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)
Design and experiment of the self-propelled combine harvester for corn and stalk Zhang Daolin, Sun Yongjin, Zhao Hongguang (College of Light Industry and Agricultural Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255049, China)
Automatic control of lane change for autonomous tractors Chen Jun~(1,2), Ryo Torisu~1 (1.Faculty of Agriculture, Iwate University, Morioka, Japan 0208550;2.College of Mechanical and Electronic Engineering, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling 712100, China)
Design principle and analyses of the motion characteristics of 4H-2 type peanut harvester Shang Shuqi, Wang Jiangang, Wang Fangyan, Liu Shuguang, Jiang Yuanzhi (Engineering School, Laiyang Agricultural University, Laiyang, Shandong 265200, China)
Research and development of a new-style washer of vegetable Yang Hongbing, Ding Weimin~※, Chen Kunjie, Li Yinian, Wang Pinghui (College of Engineering, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210031, China)
Experiment and analyses of the adaptabilities of three wheat no-tillage drills on corn stubble in the areas with two ripe crops a year Wei Yanfu, Gao Huanwen, Li Hongwen (College of Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China)
Intensity-hue-saturation model based image fusion of SPOT-5 HRG1 data for crop identification Qian Yonglan~(1,2), Yang Bangjie~(2※), Lei Tingwu~(1,3) (1.Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences, Yangling, Shaanxi 712100, China; 2.Chinese Academy of Agricultural Engineering, Beijing 100026, China; 3.College of Water Conservancy and Civil Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China)
Identification of moldy foodstuff based on artificial olfactory system Zhu Jianyun~1, Zhao De'an~1, Pan Tianhong~1, Zhang Xiaochao~2 (1.School of Electrical and Information Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013, China; 2.Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences, Beijing 100080, China)
Crop nutrition diagnosis expert system based on artificial neural networks He Yong, Song Haiyan (College of Biosystems Engineering and Food Science, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China)
GIS-based information system for crop production management Zhou Zhiguo, Cao Weixing, Zhu Yan, Wang Shaohua, Pan Jie, Wang Qimeng (Hi-Tech Key Laboratory of Information Agriculture, Jiangsu Province, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)
Research and development of general software for optimal irrigation water distribution and its application Ma Xiaoyi, Yu Guofeng, Li Anqiang, He Zili (Water Conservancy and Architecture College, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling 712100,China)
Water pollution load of saliferous soil washed by water in plastic greenhouse Shen Genxiang~1, Yang Jianjun~2, Huang Shenfa~1, Yao Zheng~2, Tang Hao~1 (1.Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai 200233, China; 2.Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai 201106, China)
Research and development and performance test of waterproof puffed PE heat preservation quilt for sunlight greenhouse Xu Gangyi~1, Zhou Changji~2 (1.Beijing Vegetable Research Center, Beijing Academy of Agriculture and Forestry, Beijing 100089, China; 2.Chinese Academy of Agricultural Engineering, Beijing 100026, China)
Temperature property of thermal biosensor used in organophosphorous pesticide detection Zheng Yihua, Wang Fangfang, Xu Xueqin, Xu Fei, Hua Zezhao (Institute of Food Science and Engineering, Shanghai University of Science and Technology, Shanghai 20093, China)
Pilot-plant-scale test of clarification and sterilization of apple juice using ultrafiltration ceramic membranes Li Jun~1, Wang Zhengfu~2, Zhang Zhenhua~3, Ge Yiqiang~2, Hu Xiaosong~2 (1.Department of Food Engineering, Hebei Normal University of Science & Technology, Qinhuangdao 066600, China; 2.College of Food Science & Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China; 3.Bureau of Science and Technology Management, China Agricultural Science Academies, Beijing 100081, China)
Numerical simulation during vacuum cooling of cooked meat Jin Tingxiang, Zhu Hongmei, Xiao Youming, Xu Lie (Institute of Refrigeration & Cryogenics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)
Effects of exogenous hormones treatments before picking on peeling and storage of Ginkgo biloba seeds Feng Tong~1, Pang Jie~2, Yu Xin~1 (1.Food Science Department, Zhongkai Agrotechnical College, Guangzhou 510225, China; 2.Food Science College, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)
Isolation and purification of proanthcyanidins from sea buckthorn seed by resins Xu Xiaoyun, Pan Siyi~※, Xie Bijun, Yang Erning, Chen Ran (College of Food Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)
Ginger candy processing technology and antibrowning without sulphite Mo Kaiju, Wang Xingping, Cheng Chao (School of Biological Science and Technology, Hubei Institute for Nationalities,Enshi 445000, China)
Experimental study on the drying process characteristics of alfalfa Zheng Xianzhe, Jiang Yiyuan (Engineering College, North-East Agricultural University, Harbin 150030, China)
Processing technologies for breakfast corn flakes Wu Dongtang~1, Lu Jianming~2, Zhou Bailing~2, Shi Lei~2, Feng Liping~2 (1.Institute of Vegetables, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiguan 030031, China;2.Institute of Agricultural Product Processing, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan 030031, China)
Research advances and key topics on optimal allocation of water resources based on ecosystem in the arid areas Su Xiaoling~1, Kang Shaozhong~(2,1※) (1.Key Laboratory of Agricultural Soil and Water Engineering in Arid and Semiarid Areas, Ministry of Education, Yangling 712100, China; 2.Center for Agricultural Water Research in China, China Agricultural University, Beijing 100083, China)
Progresses of study on pattern of crop production of Northern China Agriculture and Animal Husbandry Interlaced Zone and prediction under climate changes on spatial-temporal scales Yao Fengmei~(1,2), Zhang Jiahua~3 (1.START, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 3.Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China)
Key technologies for preparation of porous metallic membrane Li Zhonghong~1, Qiu Nongxue~2, Yang Gongming~1, Fan Fangjuan~1 (1.College of Food Science and Engineering, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling 712100, China;2.Department of of Food Science and Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China)
Review of structural characteristics analysis of the long-path emitters for microirrigation Zhang Jun, Zhao Wanhua, Su Xiaoling, Tang Yiping, Wei Zhengying, Lu Bingheng (The State Key Lab for Manufacturing Systems Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)
Research advances of the technologies for spray drift control of pesticide application Liu Xiujuan, Zhou Hongping, Zheng Jiaqiang (College of Mechanical and Electronic Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)
Research of computer simulation for micro-irrigation system under different terrain conditions Wang Haoli, Wang Yuan (The Center for Environment & Modern Agriculture Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)
2005 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [S1] [S2]
More Issues:   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2019]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved